საქმიანობის სფეროები

რას ვაკეთებთ?!

GCLO

სერვისები


GCLO-ს იურიდიული ფირმის პრაქტიკის სფერო მოიცავს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და კორპორაციულ სამართალს, ასევე შრომის სამართალს, უძრავ ქონებას, საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალსა და საბანკო სამართალს. კლიენტის ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენი გამოცდილი იურისტები დაგეხმარებიან თქვენთვის ოპტიმალური ხელშეკრულების შედგენაში / შემოწმებაში და ჩართულები იქნებიან კლიენტებთან მოლაპარაკებების პროცესში.


გარდა ამისა, ჩვენი კომპანია იურიდიულ კონსულტაციას უწევს სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოღვაწე მიმწოდებელ ორგანიზაციებს. GCLO-ის იურიდიული ფირმა როგორც კორპორაციებს, ასევე კერძო პირებს სთავაზობს სრულ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე.წარმომადგენლობა სასამართლოში და არბიტრაჟში

ჩვენი ადვოკატთა და იურისტთა გუნდი წარმოადგენს კლიენტის ინტერესებს სასამართლოში და საარბიტრაჟო განხილვაში, ძირითადად სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებებში, მათ შორის, ზოგად სახელშეკრულებო / კომერციული დავებში, დელიქტურ და ქონებრივი ზიანის დავებში, საოჯახო და მემკვიდრეობის საკითხები, შრომით დავებში და ა.შ. ჩვენს კლიენტებს, ასევე ვთავაზობთ დავის წინასწარი გადაჭრის სერვისს, რის ფარგლებშიც ჩვენი ადვოკატი კლიენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე წარმართავს მოლაპარაკებების პროცესს. ჩვენი კომპანია ასევე უზრუნველყოფს უცხო ქვეყნის სასამართლო ან/და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების საქართველოში ცნობა-აღსრულებასთან დაკავშირებულ სამართალწარმოებას.


კონტრაქტები

კლიენტის ინტერესების გათვალისწინებით, ჩვენი გამოცდილი იურისტები დაეხმარებიან მათ ოპტიმალური ხელშეკრულების შედგენა-ექსპერტიზაში და მზად არიან კლიენტებთან ერთად მოლაპარაკებების პროცესში მიიღონ მონაწიელობა. ჩვენ დაგეხმარებით სხვადასხვა სახის კონტრაქტების შედგენაში, როგორიცაა ყიდვა-გაყიდვა, დისტრიბუცია, მომსახურება და სხვა ხელშეკრულებები. ჩვენი იურისტები კლიენტებს დახმარებას გაუწევენ საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებში მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. როდესაც საჭიროა მრავალი ურთიერთდაკავშირებული გარიგების დადება, ჩვენი იურისტები დაგეხმარებიან ტრანსნაციონალური სტრატეგიის სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, რომელიც შემუშავებული იქნება თქვენი კომერციული მიზნების მისაღწევად და გთავაზობთ პროექტის განხორციელების იდეალურ სცენარს, რათა თავიდან აიცილოთ ნებისმიერი შესაძლო სამართლებრივი რისკი.


კორპორატიული გარიგებები

ჩვენი იურისტები დახმარებას გაუწევენ კომპანიის ფორმირებას კანონმდებლობის ზოგიერთი ძირითადი ასპექტით, ასევე ფილიალებისა და წარმომადგენლობების გახსნას. კომპანიის შექმნისას ერთ – ერთი ყველაზე სადავო საკითხი მომხმარებლებისთვის სწორი იურიდიული ფორმის შერჩევაა. ჩვენ დავეხმარებით კომპანიას იურიდიული განხრით, კომპანიის წილისა და აქტივების ყიდვა-გაყიდვის და საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში. კორპორაციულ სამართალში ჩვენი მომსახურება მოიცავს M&A ოპერაციების ყოვლისმომცველ სამართლებრივ მხარდაჭერას, მათ შორის გარიგების სტრუქტურას, ყიდვა-გაყიდვის განვითარებას და აქციონერთა ხელშეკრულებებს და სხვა გარიგების დოკუმენტებს და ანტიმონოპოლური ორგანოს წინასწარი თანხმობის მიღებას.


უძრავი ქონება და საკუთრება

ჩვენი კომპანია დაეხმარება კლიენტებს უძრავი ქონების შესახებ გარიგების განხორციელებისას, როგორიცაა გაყიდვებისა და ყიდვის წარმოება, იჯარა. ჩვენი ადვოკატები მონაწილეობას მიიღებენ იპოთეკური ქონების რეალიზაციაში, უძრავი საკუთრებიდან გამოსახლების პროცესსა და ქონების განსაზღვრული მიზნის შეცვლაში.


შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები

დასაქმების საკითხებში ჩვენი კომპანია სრულ იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც კომპანიებს, ასევე დასაქმებულებს. გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კომპანიებისთვის აუცილებელია საქმიანობა საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად მიმდინარეობდეს, ამიტომ ჩვენ ვხედავთ აუცილებლობას, დროულად მოგაწოდოთ სათანადო იურიდიული კონსულტაცია დასაქმების საკითხებზე. ჩვენი იურისტები დაგეხმარებიან შრომითი ხელშეკრულების შედგენაში, მოამზადებენ და განიხილავენ კომპანიის შინაგანაწესს და წარმოადგენენ კლიენტს სასამართლო პროცესებში. ჩვენ სიამაყით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი ადვოკატები მუდმივად ადევნებენ თვალყურს შრომის კოდექსის უახლეს ცვლილებებს, ასევე საქართველოს სასამართლოების შესაბამის უახლეს პრაკტიკას. ეს აჩენს ნდობას, რომ ჩვენ ამაყად წარმოვადგენთ ჩვენს კლიენტს დასაქმებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხში.


საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

ჩვენ ღრმად გვჯერა, რომ ეს ის სფეროა, სადაც კლიენტების ემოციები და გრძნობები უკიდურესად მძაფრდება, ხოლო ამ პროცესში იურისტების როლს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, რათა ორივე მხარისთვის მაქსიმალურად მისაღები პრობლემის გადაჭრის გზა მოინახოს. ჩვენი კომპანია დაეხმარება კლიენტებს მრავალ სხვადასხვა შემთხვევაში, მაგალითად: საქორწინო კონტრაქტის შედგენა; განქორწინება, განქორწინების ყველა სახის მოთხოვნა (მშობლების უფლებები, ალიმენტი და ა.შ.); ქორწინების დროს შეძენილი ქონების დიდი ნაწილის მიღების მოთხოვნები; კონსულტაციები და იურიდიული დახმარება შვილად აყვანის პროცედურებთან დაკავშირებით; კონსულტაციები საოჯახო და მემკვიდრეობის იურიდიულ საკითხებზე და ა.შ.

parallax background

გაქვს კითხვები?